sam svoj mojster

Svetovanje in izdelava čistilnih naprav

Podjetje TOMDOM GRADBENIŠTVO se ukvarja, poleg celovitih gradbenih storitev, tudi z izdelavo in svetovanjem pri čistilnih napravah. Izdelamo jih tako za individualne hiše kakor tudi za več hiš-zaselkov skupaj. Mi vam čistilno napravo dobavimo od dobavitelja in vgradimo na dogovorjeno lokacijo.

V sam problem, zakaj je potrebno graditi čistilne naprave, je smotrno vključiti tudi krajevne skupnosti in občine, kjer lahko finančno pomagajo pri uresničitvi gradnje le teh, kot zahteva nova zakonodaja. 

 

Nova zakonodaja, ki ureja področje odvajanja gospodinjskih odpadnih komunalnih voda v javno kanalizacijo, nalaga ureditev te problematike do konca leta 2017. Vsi lastniki objektov, katerih fekalne in pralne vode niso speljane v kanalizacijo, morajo torej do takrat zagotoviti čiščenje svojih odpadnih voda s čistilno napravo. Ena od možnosti so biološke čistilne naprave.

Pri objektu, ki ni povezan z javno kanalizacijo, moramo sami poskrbeti za odvajanje in čiščenje gospodinjskih odpadnih voda. Povsod po državi, kjer gradnja centralnega kanalizacijskega omrežja ni gospodarna, je ena izmed ugodnih rešitev biološka čistilna naprava (BČN). Lastniki hiš, ki niso priključene na javno kanalizacijo, bodo tako morali svoje greznice zamenjati z malo komunalno čistilno napravo najpozneje do 31. decembra 2017.

Zgodovina greznic

Moderno greznico so prvič postavili leta 1860 v Franciji. Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Lahko je nepretočna ali pretočna z odtokom v ponikovalnico.

Ne potrebujemo posebnih dovoljenj

Niti za prvo niti za drugo, pri novogradnjah, ne potrebujemo posebnih dovoljenj, saj zakon obravnava male čistilne naprave kot enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Enako velja, če nameravamo postaviti biološko čistilno napravo ob obstoječem objektu; dovolj je, da pokličemo pristojno komunalno službo in jo obvestimo, kaj nameravamo. Ko je čistilna naprava vgrajena, moramo na komunalno podjetje dostaviti ustrezno tehnično dokumentacijo, na podlagi katere bomo delno oproščeni plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Za ureditev rastlinske čistilne naprave ob obstoječem objektu pa zadostuje že lokacijska informacija, ki jo pridobimo na upravni enoti.

 

 

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR

Ločimo dve glavni vrsti bioloških čistilnih naprav: naprave SBR in naprave s plavajočimi delci za biomaso. Postopek biološkega čiščenja SBR je v Evropi najbolj razširjen, saj zagotavlja enakomernejšo kakovost čiščenja odplak. Čiščenje namreč poteka v enem prekatu, dotok vode je urejen v drugem, medtem ko je v napravah s plavajočimi nosilci čiščenje pretočno – kolikor vode pride noter, toliko je gre ven, kar lahko povzroči težave ob občasno povečanem dotoku vode. Na voljo sta dva glavna tipa SBR-naprav, oba imata rezervoar razdeljen na dva prekata. Za prvi tip je značilen potopljeni tehnični modul, sestavljen iz prezračevalnika, črpalke in krmiljenja. Drugi tip ima zunanjo omarico z majhnim kompresorjem z več elektromag­netnimi ventili. Prednost kompresorja je, da skrbi tako za prezračevanje kot za črpanje vode, pomanjkljivost pa, da lahko njegovo delovanje sčasoma postane precej moteče, saj je vgrajen v zunanjo omarico, ki je običajno blizu hiše. Investitorji zato pogosteje izberejo napravo s potopljenim tehničnim modulom, ki zagotavlja tiho delovanje, saj so vsi brneči deli meter in pol pod zemljo, v rezervoarju, pravi sogovornik.

Biološka čistilna naprava temelji na aerobnem čiščenju. Celoten proces je krmiljen s pomočjo različnih krmilnikov. V čistilno napravo je vgrajen patentiran in zanesljiv kroglasti ventil. Čistilni modul je izveden kot izvlečena tehnološka oprema, ki jo je možno servisirati brez dodatnega praznjenja prekatov ter izvleci ob predhodnem odvitju dveh varnostih vijakov.

Delovanje bioloških čistilnih naprav

 1. Odpadna komunalna voda priteče v malo čistilno napravo pod prostim padom ter se zbira v prvem prekatu (zbiralniku blata). Zbiralnik blata akumulira odpadno vodo, ki prihaja iz hiše.
 2. Iz zbiralnika blata kompresor (podtlak) prečrpa določeno količino fekalne vode v aeracijski prekat. Pri prečrpavanju računalnik vklopi prvi ventil.
 3. Preko kompresorja dovajamo v aeracijski prekat zrak (mikro mehurčke), kjer s pomočjo bakterij poteka razgradnja fekalnih voda. Kompresor dovaja zrak skozi drugi ventil in membrano v MČN (mala čistilna naprava). Čas aeracije je odvisen od velikosti MČN.
 4. Po končani aeraciji nastopi faza sedimentacije blata v aeracijskem prekatu. Prečiščena voda na površini, se loči od sedimentirane. V fazi sedimentacije kompresor ne deluje.
 5. Prečiščena voda se izčrpa iz aeracijskega prekata s pomočjo kompresorja (aktivira se tretji ventil).
 6. Neprečiščena usedlina se prečrpa iz aeracijskega prekata s pomočjo kompresorja (aktivira se četrti ventil) v zbiralnik blata.

Biološka čistilna naprava

 • Postopek čiščenja se ponavlja 4-6 krat dnevno
 • poraba električne energije 0,33 kWh/dan
 • možnost nastavitve krmilnika do 8 PE (prostorskih enot)
 • material polietilen, poliester, beton, inox 

 

 

Čistilne naprave vgrajene v rezervoarje brez električne energije 

Biološka čistilna naprava brez električne energije se uporablja za biološko aerobno čiščenje odpadnih vod (sistem s pritrjeno biomaso) iz gospodinjstev, vikend hišic, gostinskih objektov, poslovnih prostorov,... Je tudi odlična izbira za objekte, kjer ni možen priklop na elektriko. Zelo dobro deluje tudi tam, kjer so objekti samo občasno naseljeni. Sistem čiščenja temelji na principu kombinacije pred rezervoarja in biološke stopnje čiščenja v bio-reaktorju.

Postopek čiščenja:

Med vstopom v prvi prekat se izvede zadrževanje in predčiščenje, večji delci in blato se usedajo na dno, kjer nemoteno razpadajo. Po prehodu v drugi prekat odplake stečejo v zibelki podoben prekucni zadrževalnik, ki skrbi za enakomerno porazdelitev odpadne vode po vsem reaktorju, odplake pa prelije v bioreaktor pod njim. Bioreaktorski del sestavljajo prezračevalni elementi (naravni vlek skozi reaktor) in posebni nosilci, na katerih se razvijejo in nahajajo čistilni mikroorganizmi. Odplake se od zgoraj navzdol kaskadno prelivajo čez čistilne stopnje, pri čemer se v enem prehodu tako očistijo, da lahko izstopijo v okolje. Majhno količino blata, ki prispe v ta del naprave, bakterije popolnoma razgradijo. Kljub temu da predelane ostanke zajame tok iztekajoče očiščene vode, je slednja veliko bolj čista, kot to zahtevajo predpisi. Vzdrževanje za to čistilno napravo skoraj ni potrebno, kar prinaša zelo nizke stroške obratovanja ob izredno visoki stopnji očiščenosti vode. Če primerjamo desetletno delovanje podobnih biočistilnih naprav in seštejemo stroške delovanja ter čiščenja, se izkaže, da bodo stroški delovanja naprave dolgoročno daleč najnižji. Prednosti: naprava deluje brez električne energije.

 

Splošna vzdrževalna dela

Izvajanje čistilnih del, preverjanje stanja rezervoarja in kontrola delovanja celotne strojne opreme. Rezultati vseh kontrol se morajo vnesti v obratovalni dnevnik.

 Dnevne kontrole:

- pri pravilnem delovanju na krmilni napravi sveti zelena kontrolna lučka. Motnje so prikazane z obarvanjem lučke na rdečo.

 Tedenske kontrole:

-odčitati števec obratovalnih ur prezračevanja in dvižnega elementa blata. 

Mesečne kontrole:

-vizualna kontrola odstranjevanja, prečrpavanja blata pri dotoku v drugi prekat.

Ugotovitev morebitne tvorbe plavajočega blata na površini drugega prekata in po potrebi odstranjevanje plavajočega blata (fizično, npr. z lopato vrnemo v prvi prekat).

 Polletne kontrole:

-upravljalec mora poskrbeti, da je blato pravočasno odstranjeno (glede na višino plavajočega blata) v prvem prekatu. Odvoz blata mora biti zabeležen v obratovalnem dnevniku. Odvoz vršijo za to pristojne inštitucije javno komunalna podjetja.

 

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA FANN S TEHNOLOGIJO IN-DRAN

Biološka čistilna naprava FANN uporablja tehnologijo IN-DRÄN, ki izkorišča proces naravnega čiščenja. To je pasivni sistem prečiščevanja odplak, ki ne zahteva poseganja uporabnika in ki izkorišča zmožnost bakterij, ki se nahajajo v odpadni vodi, da razkrajajo odpadne snovi. Z uporabo tehnologije infiltracijskih in peščenih slojev se za bakterije ustvarjajo ustrezni pogoji za prečiščevanje odpadnih voda. Biološka membrana je ustvarjena tako, da je njena površina precej večja kot pri konvencionalni tehnologiji, vendar brez povečanja velikosti celotnega sistema.

Biološke čistilne naprave FANN so uvrščene na seznam ponudnikov malih komunalnih čistilnih naprav pri Gospodarski Zbornici Slovenije, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam GZS je dosegljiv tukaj.

Biološke čistilne naprave FANN s sistemom IN-DRÄN so idealna rešitev povsod tam, kjer je na voljo omejen prostor, je težaven teren, kjer ni visoke podtalnice, kjer imamo opraviti z nezadostno prepustnostjo zemeljskih tal, neprehodnostjo sistema infiltracije.

Katere so prednosti biološke čistilne naprave FANN s tehnologij0 IN-DRÄN?

 • Idealna rešitev, če imate za biološko čistilno napravo na voljo omejen prostor ali pa se bo vaša čistilna naprava nahajala na težavnem terenu.

 • Biološke čistilne naprave FANN se zaradi tehnologije IN-DRÄN lahko pohvalijo z visoko stopnjo prečiščevanja, tj. veliko večja redukcija organske mase.
 • V modulih IN-DRÄN se učinkovito uničujejo bakterije, ki povzročajo bolezni.
 • Po izgradnji sistema biološke čistilne naprave je zunanje poseganje, ki je potrebno, omejeno le na očiščenje primarnega usedalnika. Ta pasivni sistem je samozadosten in dodatna finančna sredstva niso potrebna.

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE 

Prečiščeno vodo je najbolj priporočljivo odvesti skozi ponikalnice nazaj v zemljo. Lahko jo uporabljamo za pranje avtomobila, zalivanje zelenice, sadovnjakov, vinogradov, oljčnih nasadov, nikakor pa z njo ne smemo zalivati vrta, saj odpadna voda ni bakteriološko obdelana. Priporočena je namestitev modula za UV-dezinfekcijo vode na iztoku.

Več kot kvadratni meter in pol površine, kolikor zavzame biološka čistilna naprava, pa bomo potrebovali za rastlinsko. Za en populacijski evkivalent (PE) zadostuje približno 2,5 kvadratnega metra površine, kar pomeni, da bi se rastlinska čistilna naprava za štiričlansko družino raztezala na približno desetih kvadratnih metrih, kar na ruralnih območjih navadno ni problem. Prednost te rešitve je, da temelji na sonaravnih metodah in ne deluje na električno energijo. Takšne čistilne naprave so primerne tako za individualne hiše kot za naselja, celo zaželene pa so na območju Nature 2000, saj v njih poteka tudi terciarno čiščenje, to je odstranjevanje hranil in patogenih bakterij. V tem primeru je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje agencije za okolje (Arso), sicer pa za napravo do 50 PE ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Potrebujemo le primeren teren, nekoliko nagnjen, saj se voda po napravi pretaka gravitacijsko, brez prečrpavanja, kar pomeni tudi manjše stroške delovanja, gradnje in vzdrževanja. Rastlinsko čistilno napravo sestavljata zaporedno povezani gredi, v katerih se pretaka odpadna voda, in sicer pod površjem, kar preprečuje nastanek smradu ali razvoj komarjev in drugih nadležnih insektov. Voda teče skozi substrat (mešanica različnih frakcij drobljenca), na vrhu katerega so zasajene rastline. Bazena s substratom sta zatesnjena s folijo in tako vodotesna. Na poti skozi substrat, naseljen z mikroorganizmi, se voda čisti, dodatno pa za to poskrbijo rastline.

Gre za kombinacijo fizikalnega, kemijskega in biološkega čiščenja. V rastlinski čistilni napravi poteka več procesov: filtracija, adsorpcija, absorpcija, mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja. Voda je ob izhodu tudi do 99 odstotkov bolj čista kot ob vhodu, praviloma pa je učinkovitost čiščenja vedno višja od 85 odstotkov. Tudi pozimi, ko je rastlinja manj. Pomanjkanje rastlinja je namreč upoštevano že pri gradnji naprave – priporočljivo je zgraditi nekoliko večjo. Voda je dovolj čista, da jo lahko uporabimo za zalivanje zelenic, sadovnjakov, lahko si naredimo okrasni ribnik, z njo pa ni priporočljivo zalivati vrtnin.

 

Zasadimo rastline, ki jim prijajo močvirnata tla

Vzdrževanje ni zahtevno. Usedalnik oziroma zadrževalnik, v katerem se nabira mulj, je treba očistiti na približno dve leti, sicer pa zgolj spremljamo delovanje in denimo dvakrat na teden pregledamo jaške in cevi, da se ne bi zamašili, ter jeseni pokosimo rastline.

Rastlinske čistilne naprave so najpogosteje zasajene z navadnim trsom, vodo pa dobro čistijo še ostri šaš, širokolistni in ozkolistni rogoz, perunika, ločje, pa tudi beli lokvanj, vodna hijacinta, enostavni ježek, vodna leča, trpotčasti porečnik in plavajoči dristavec. Vsem naštetim rastlinam je skupno, da dobro uspevajo v močvirnatih tleh. Nevarne snovi iz odpadne vode posrkajo v liste, kjer se pod vplivom sončnih žarkov razkrojijo.

Najpomembnejše značilnosti rastlinske čistilne naprave

 • učinkovito odstranjujejo spojine dušika, fosforja, težke kovine in drugih strupenih snovi
 • učinkovito zmanjšuje število bakterij
 • vzdrževanje in obratovanje je enostavno, brez večjih stroškov
 • prečiščena voda se lahko uporabi za več stvari
 • ob povečani obremenitvi (večje število oseb) se lahko čistilna naprava enostavno dogradi
 • lepo se vključuje v okolje

Rastlinske čistilne naprave so najprimernejše za

 • čiščenje voda iz naselij, farm, turističnih obrti, kmetij, naravnih parkov,
 • za čiščenje voda individualnih hiš
 • večje obremenitve, če je na voljo le dovolj površine
 • čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov
 • čiščenje obarvanih voda
 • terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah
 • področja, kjer je ekonomsko-ekološka gradnja upravičena

Rastlinska čistilna naprava omogoča učinkovitost čiščenja od 70 do 90%, zato je tudi zelo priporočljiva.

 

CENE ČISTILNIH NAPRAV

Cene čistilnih naprav so odvisne od tega, za katero vrsto naprave gre, od števila oseb, kateri tip naprave pa tudi firmo naprave. Najbolj pomembno pa je, da pri izbiri čistilne naprave gledamo na število oseb v gospodinjstvu.  Hišne čistilne naprave so na voljo so v dimenzijah od 1-500 oseb. Centralne čistilne naprave pa so namenjene še večjim številom oseb. Čistilne naprave do 120 prebivalcev delujejo na enofazni tok, večje pa na trifazni tok.

Biološke čistilne naprave oziroma zbiralniki deževnice in greznic

Pri teh napravah se cena najpogosteje gleda na število oseb in prostornino oziroma velikost čistilne naprave. Tudi te cene se gibljejo nekje od 2.000€ pa vse do 5.000€.

Male čistilne naprave

So namenjene predvsem enodružinskim hišam in manjšim objektom. Cena malih čistilnih naprav do 5 oseb znaša nekje od 2.000€ pa do 2.500€

Rastlinske čistilne naprave

Cene rastlinskih čistilnih naprav se gibljejo nekje od 3.000€. Te čistilne naprave so neke vrste rešitev za odpadno vodo iz gospodinjstev. Spadajo pa pravzaprav med biološke čistilne naprave.

 

Stran uporablja osnovne piškote, ki so potrebni za delovanje CMS sistema.

Template by BuyHTTP | site by http://www.spletnadlani.si