nacrti

Splošni pogoji poslovanja

 

1. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

Podjetje: TOMDOM GRADBENIŠTVO Tomaž Kavčič s.p.
Sedež: Gore 8 ,5280 Idrija
Matična številka: 6083544000
Davčna številka: SI79171460

2. SPLOŠNO
S temi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja TOMDOM GRADBENIŠTVO Tomaž Kavčič s.p. (v nadaljevanju prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki veljajo v primeru naročila storitev, ki jih izvrši prodajalec. Ti Splošni pogoji poslovanja ( v nadaljevanju Pogoji) veljajo tudi v primeru, ko prodajalec izvrši le prodajo ali opravi le storitev.
Prodajalci so vse pravne in fizične osebe, ki delno ali v celoti opravljajo storitve v imenu prodajalca.
V kolikor se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo pogoji prodajalca. Splošni pogoji poslovanja podajalca so veljavni v vseh primerih, tudi če niso bili izrecno omenjeni.
V kolikor je posamično določilo teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Določila se  presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc

Investitor zagotovi prostor, elektriko, tekočo vodo in dovozne poti. Zakoličiti mora tudi vse komunalne vode, elektro vode in TKK vode. Če zakoličba ni bila izvedena in je prišlo do poškodb izvajalec ne odgovarja za škodo. Če se gradnja izvaja v območju javne infrastrukture (cesta, GJS..) investitor poskrbi za vsa dovoljenja. Če se gradnja izvaja v vplivnem območju soseda, investitor poskrbi za vsa dovoljenja, zavarovanja, obvestila v času gradnje. Izvajalec ni odgovoren za posedke, podore zemljine razpoke na sosednjih zemljiščih in stavbah, če ni bilo izdelano geomehansko poročilo ali projekt, če se gradnja izvaja v večstanovanjskih objektih.

Investitor mora poskrbeti in zaščititi vso svojo in tujo opremo, ki se nahaja v območju gradnje, če ni v ponudbi izrecno navedeno. Investitor mora upoštevati določila iz varstva in zdravja pri delu na območju gradnje. Brez predhodne pisne najave ali navedbe v pisnem sporazumu ali pogodbi se ne sme zadrževati, izvajati dela ali gibati nobena oseba. Za njih je odgovoren izključno investitor -naročnik del.

 

3. PONUDBE
Prodajalec sprejema naročila, prodaja blago ter izvršuje storitve v skladu s temi Pogoji. Prodajalec izdela ponudbo na podlagi popisa ali izmer. Če prodajalec ponudbo pripravi po strankinem popisu, je le-ta informativne narave. Točno ponudbo se pripravi po izmeri.
Izvajalec ne opravlja statičnih, geomehanskih… izračunov.
Cene so fiksne za proizvode in storitve iz ponudbe. Cene se lahko spremenijo, če se na trgu pojavijo podražitve nad 3% za vgrajen material. In to samo za razliko od 3%.

V primeru, da gre za gradnjo  v stanovanjskega objekta kupca, ki ni davčni zavezanec (fizična oseba), se na ponudbi obračuna znižana stopnja davka (9,5%). Če kupec drugače ne opozori prodajalca, se smatra, da je kupec lastnik objekta, za katerega je izdelana ponudba v katerem skupna bivalna površina ne presega 250 m2. S tem ima kupec pravico do obdavčitve po znižani stopnji. Za vse ostale primere se obračuna 22% davčna stopnja.
Kupec je pred potrditvijo ponudbe, plačila are, dolžan natančno preveriti ponudbo (skice, podatke ipd.). V primeru nejasnosti mora od prodajalca zahtevati pojasnitev nejasnih podatkov, ki bi lahko vodili do napačnih tolmačenj izvedbe, mer ali obračuna. Kasneje ugotovljene nejasnosti niso in ne morejo biti predmet reklamacijskih zahtevkov ali zahtevkov po spremembi naročila kupca.
Veljavnost ponudbe je navedena na ponudbi. V tem času prodajalec kupcu zagotavlja cene in proizvode, navedene na ponudbi.
V kolikor v ponudbi ni izrecno navedeno, v ponudbo niso zajeta dela, ki pa so lahko potrebna za uspešno gradnjo:
• uporaba avtodvigala,
• uporaba dvižne košare,
• postavitev gradbenega odra,
• izdelava dovoznih poti,
• pridobitev soglasij kje so zakonske omejitve (npr: mestna jedra, cesta, voda).

• Stroški odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (odvoz in stroški odlaganja glede na pogoje lokalnega komunalnega podjetja)


Stroške bo prodajalec dodatno obračunal kupcu, v kolikor te postavke niso bile izrecno navedene na ponudbi. Kupec se sprejetjem ponudbe zavezuje, da bo poravnal nastale stroške.

4. MERITVE

 V kolikor meritve izvaja kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Enako velja v primeru posredovanja naročila po pošti ali po elektronski pošti, brez predhodno opravljenih izmer s strani prodajalca. Kadar na željo kupca prodajalec poda mere elementov, teh pa zaradi različnih okoliščin ni možno preveriti na mestu izvajanja del (npr. mesto vgradnje še ni pripravljeno za pregled izvajanja del ipd.), prodajalec prav tako ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih mer.

Kupec je dolžan merilca opozoriti na morebitne skrite ovire (skrita instalacija, ipd.). V nasprotnem primeru kupec prevzema odgovornost za stroške poškodb ob izvedbi.

5. POTRDITEV NAROČILA
Kot potrditev prodajalčeve ponudbe in pogojev poslovanja šteje:
• v primeru poslovanja s podjetji: podpisana pogodba, poslana naročilnica (po dogovoru) oz./in plačana ara;
• delno ali celotno plačilo ponudbe,
• izpolnitev drugih pogojev, ki so navedeni v sami ponudbi.
• druga dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.
S plačilom are najmanj 30 % vrednosti ponudbe na trr proizvajalca in predložitvijo vseh potrebnih tehničnih podatkov. V primeru, da pride v času od plačila rezervacije termina do pridobitve vseh tehničnih detajlov s strani stranke do sprememb cen materialov, si pridružujemo pravico do spremembe cen. V takem primeru vam pošljemo novo ponudbo, ki jo pred pričetkom izdelave uskladimo in potrdimo z obeh strani.

6. CENE IN POGOJI PLAČILA
Cene so določene in izražene v eurih. Cene na enoto so prikazane brez davka na dodano vrednost. DDV se izračuna in je prikazan posebej.
Cene so fiksne za proizvode in storitve iz ponudbe. Alternativne pozicije niso zajete v seštevku pozicij. Prosimo, da preverite vse količine in podatke in nam sporočite morebitna odstopanja. Le-te se smatrajo za potrjene s plačilom avansa/are. Naročnik s plačilom are potrjuje predračun in da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani: www.tomdom.si . Če avansa ni bilo se to potrjuje s prvim izdanim računom. Na željo naročnika vam splošne pogoje pošljemo tudi prek el. pošte.

Nekatere postavke že vključujejo montažo, nekatere pa ne. V kolikor postavka ne vključuje montažo, je ta prikazana in obračunana posebej.
Prodajalec ima pravico do sprememb cen, če se spremenijo količine, barva, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Prodajalec kupcu zaračuna dobavo blaga in izvedbo storitev po cenah, ki so navedene v ponudbi.
Prodajalec za sprejem naročila zahteva vplačilo are, skladno z 3. odstavkom 41. člena skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/2004 s kasnejšimi dopolnitvami).
Plačilnih pogojev je več:

Vrednost do plačila celotne ponudbe je treba poravnati 10 dni po izdelavi obračuna in izdaji računa. Čas za reklamacijo računa je 5 dni.

Kupec poravna kupnino na transakcijski račun naveden na ponudbi.
V primeru ko kupec zamuja s plačilom ali materiala in storitev ne plača, prodajalec izstavi opomin. Blago in storitev je tudi po izročitvi kupcu v lasti proizvajalca dokler kupec ne poravna celotne kupnine. Do plačila celotne kupnine je kupec z blagom dolžan ravnati v smislu dobrega gospodarjenja.
V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico vzeti blago nazaj, kar mu kupec dovoljuje in omogoči prodajalcu neoviran dostop do teh elementov ter odvoz.
V primeru vgradnje elementov, za katere ni poravnana kupnina, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec.

 

7. ROK IZVEDBE
Izvedbeni roki se določajo glede na vsebino ponudbe, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Dobavni roki, navedeni na ponudbi, so informativne narave.
Dobavni roki začnejo teči pet delovnih dni po prejemu are na transakcijski račun prodajalca in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva.
V kolikor se v času izvedbe posla ugotovi, da je za pravilno in strokovno izpolnitev posla potrebno dodatno razjasniti tehnična vprašanja, ki jih kupec in prodajalec nista predvidela pred potrditvijo, se rok ustrezno podaljša.
V kolikor v obdobju po potrditvi kupec zahteva spremembo iz potrjene ponudbe, ali dobavo dodatnih elementov ter storitev, se dobavni rok ustrezno podaljša.
Prodajalec pisno, ustno ali na kak drug primeren način obvesti stranko o datumu dobave in montaže.

Če kupec blago prevzema sam je dolžan blago pregledati in prodajalca opozoriti na morebitne pomanjkljivosti. Kasnejših reklamacij prodajalec ne upošteva.
V primeru, da je dobavni rok podaljšan s strani prodajalca, se lahko kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode zaradi zamude.
Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala, kar posledično lahko vpliva na zgoraj navedene roke. V tem primeru si pridružujemo pravico do spremembe napovedanega roka.
Za zamude pri dobavi prodajalec ne izplačuje zamudne obresti.

 

8. NAČIN PLAČILA IN OBRAČUN DEL

 

Naročnik bo plačal pogodbeno vrednost po ponudbi

-          po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 10  dni od izdaje,

-          končno obračunsko situacijo v roku 15 dni od potrditve oz. zapisniškega prevzema del.

-          Obračun bo narejen po dejanskih količinah in dejansko izvedenih delih.

 

Naročnik bo v roku 5 dni situacijo v celoti potrdil ali reklamiral sporni del, ostali nesporni del pa potrdil in plača

Obračun del bo izdelan na osnovi dejansko vgrajenih količin in dejansko izvedenih delih.

Ob prevzemu del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po ponudbi ali pogodbi skupaj s svojimi nadzornimi organi in pooblaščenimi osebami izvajalca po tej pogodbi.

Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik in sporazumno se določi rok za njihovo odpravo.

Dela, ki jih bo naročnik opravil sam, se odštejejo od obračuna. Enako velja za vnaprej dogovorjene nakupe materiala ipd.

Zamudne obresti se obračunajo po zakonskih določilih.


9. GARANCIJA

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 2 leti od izstavljenega in v celoti plačanega računa. Garancijski rok za hidro in termo izolacije, konstrukcijsko stabilnost objekta, komunalne naprave ter za solidnost izvedbe znaša 3 let od izstavljenega in v celoti plačanega računa.

Garancijski rok za vgrajeno opremo je v skladu z garancijo proizvajalca. Reklamacijo je potrebno priložiti pisno. Garancija ne velja, če določena dela opravil investitor sam ali z drugim izvajalcem, zasipi objektov, izkopi, nasipi, hidroizolacije….vse kar bi lahko vplivalo na našo storitev-material.

Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo ugotovljene pomanjkljivosti pri njegovih delih ali izdelkih zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala v teku realizacije in v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem oz. postavljenem roku.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem oziroma postavljenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 25. 4. 2022 do preklica.Stran uporablja osnovne piškote, ki so potrebni za delovanje CMS sistema.

Template by BuyHTTP | site by http://www.spletnadlani.si